Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa osobistego osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie i promowanie spójnego systemu postępowania i zachowań wobec nich.

Fundacja “Pomóżmy Dzieciom Niepełnosprawnym w Wierzbicach i Osobom Starszym” oraz Fundacja DUMNA.PL w Warszawie działając na podstawie zarejestrowanego statutu, a w szczególności § 8, punkty: d. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalność lecznicza; e. działania na rzecz osób niepełnosprawnych; h. nauki, edukacji, oświaty i wychowania; i. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; m. ratownictwa i ochrony ludności; oraz uchwały nr 10 / 2018 Rady Fundacji z dnia 29.06.2018 podejmuje projekt społeczny i użyteczności publicznej na rzecz niepełnosprawnych pod hasłem:

“Jeden Świat – Bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia życia i zdrowia przez czynniki zewnętrzne – osoby niepełnosprawne jako potencjał w systemie bezpieczeństwa”.

Zarząd i Rada Fundacji dostrzegają palącą potrzebę opracowania i realizacji całościowego programu zadedykowanego bezpieczeństwu fizycznemu osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej w sytuacjach kryzysowych. Projekt obejmuje zarówno elementy edukacji i szkolenia dotkniętych niepełnosprawnością ( z poszanowaniem stopnia niepełnosprawności ) jak i w szczególności kształtowanie wrażliwości, uwagi oraz zdolności do niesienia efektywnej pomocy przez osoby pełnosprawne współuczestniczące lub świadków zdarzeń.

Przedmiotowa tematyka jest obecnie wciąż niewypełnioną luką w pracach nad zapewnieniem osobom niepełnosprawnym stosownej jakości życia oraz odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osobistego.

W ramach projektu, oprócz opracowania właściwych procedur i instrukcji postępowania w sytuacjach kryzysowych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych, zostanie zaproponowany program kształtowania postaw obywatelskich wspartych celową edukacją, szkoleniem i wiedzą ekspercką przy uwzględnieniu kluczowej roli obywateli, służb publicznych i jednostek edukacyjnych.

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa osobistego osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie i promowanie spójnego systemu postępowania i zachowań wobec osób dotkniętych różnym stopniem niepełnosprawności w sytuacjach zagrożenia przez czynniki zewnętrzne.

Eksperci programu zwracają szczególną uwagę na fakt, że osoby niepełnosprawne stanowią również potencjał ( zasoby ) w systemie bezpieczeństwa i wsparte odpowiednim treningiem mogą wpływać na zwiększenie bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia.

Program Fundacji będzie uwrażliwiał na szczególne sytuacyjnie uwarunkowane potrzeby niepełnosprawnych, wspierał budowę społeczeństwa obywatelskiego i solidarnego, proponował nowe dodatkowe elementy w programie edukacyjnym oraz zwiększał efektywność procedur bezpieczeństwa ludności w sytuacjach zagrożenia z udziałem niepełnosprawnych.

Aktualnie realizowane są:

  • Badania w środowiskach istotnych dla przedmiotu projektu
  • Prace eksperckie w zakresie ratownictwa medycznego, antyterroryzmu, sytuacji innych zagrożeń
  • Cykl konferencji zamkniętych i otwartych uwrażliwiających i zgłębiających przedmiotowe zagadnienie
  • Aplikacje dla osób niepełnosprawnych wspierające działania na rzecz osób niepełnosprawnych jako w systemie bezpieczeństwa
  • Instrukcje, publikacje oraz podręczniki

Obecnie dostępne materiały z powyższej sekcji:

Podjęte działania wypełniają misję Fundacji w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ratownictwa, ochrony ludności, ochrony zdrowia, edukacji oraz wychowania.